Category: – Diplomovky a spol.


Unger, D.: Psychoterapeutický vztah u hraničních poruch osobnosti (Rigorozní práce)
full pdf

“V teoretické části jsem se snažil podat přehled různých pojetí psychoterapeutického vztahu a jeho výzkumu. Velký prostor je věnován různým pojetím diagnostického konceptu hraniční poruchy osobnosti a různým psychoterapeutickým přístupům k léčbě hraniční poruchy osobnosti. Získané údaje je vhodné použít zejména k orientaci v dosavadních znalostech a přístupech k hraniční poruše osobnosti.
U výzkumu, který se věnoval zkušenostem šesti vybraných psychoterapeutů se vztahem s pacienty s hraniční poruchou osobnosti v individuální terapii, bylo označeno poměrně velké množství témat, která se v této souvislosti objevila. U každé výpovědi byly navržena rovněž struktura jednotlivých témat. Témata se vztahují nejenom k zaměření výzkumu, kterým je psychoterapeutický vztah, ale rovněž ke kontextu léčby. Ten považuji v tomto zkoumání za neméně důležitý.”…

http://www.psychoterapie-unger.cz/

Reklamy

view full pdf

Abstrakt dizertačnej práce:

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu. Preložená práca prináša poznatky a výskumné zistenia o účinkoch dlhodobého výcviku v psychoterapii na kvality budúceho psychoterapeuta nielen v pozícii odborníka, ale aj ako človeka…

MÜLLEROVÁ, Zuzana: Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov. [Dizertačná práca] / Zuzana Müllerová. – Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra psychológie. – Školiteľka: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor. – Bratislava: FiF UK, 2005. 267 s.

Kvalitatívna analýza životného príbehu a kvality súčasného života u ľudí s diagnózou schizofrénie.pdf

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa venuje analýze životných príbehov a kvality života siedmich ľudí s diagnózou schizofrénie. Autorka si za cieľ práce stanovila spoznávanie spôsobu, akým si participanti štruktúrujú svoju realitu, ako hodnotia svoje životné skúsenosti v súvislosti so svojím ochorením a aké životné ciele participanti hodnotia ako určujúce kvalitu ich života. Autorka sa snaží zistiť odpovede na výskumné otázky prostredníctvom naratívnej analýzy životných príbehov a dotazníka SEIQoL. Analýza výsledkov výskumu poukazuje na zníženú kvalitu života a rôznu mieru spracovania ochorenia ako životnej udalosti.

Psychosociálna rehabilitácia u ľudí s duševnými poruchami a možnosti sociálnej práce view full pdf

Práca prináša analýzu psychosociálnej rehabilitácie u ľudí s duševnými poruchami (tiež
označovaná ako psychiatrická rehabilitácia) a možností uplatnenia sociálneho pracovníka pri
realizácii rehabilitácie (v podmienkach komunitnej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou
na Slovensku). Psychiatrická rehabilitácia je samostatnou metódou liečby, prevencie a
zvyšovania kvality života popri farmakoterapii a psychoterapii. Zameriava sa na ľudí so
závažnou a pretrvávajúcou duševnou poruchou, u ktorých môže dochádzať k vzniku
postihnutia, hendikepu, sociálnemu vylúčeniu, závislosti od profesionálnej podpory a zníženiu
kvality života. Cieľom psychiatrickej rehabilitácie je redukcia alebo odstránenie týchto
negatívnych následkov. Sociálny pracovník sa môže podieľať, aj sám zabezpečovať rôzne
rehabilitačné aktivity. Na realizáciu niektorých rehabilitačných programov potrebuje
predchádzajúci psychoterapeutický, alebo iný výcvik. Rehabilitácia sa často realizuje v
prostredí komunitnej starostlivosti. Oblasť komunitnej starostlivosti o ľudí s duševnými
poruchami sa na Slovensku pomaly rozvíja a zabezpečujú ju predovšetkým mimovládne
organizácie. Niektoré formy sa zatiaľ využívajú len málo (chránené bývanie, chránené
zamestnávanie a case management). Veľmi dôležitým strategicko-koncepčným dokumentom
v súvislosti s komunitnou starostlivosťou o ľudí s duševnými poruchami na Slovensku je
Národný program duševného zdravia.

Pozn.: Pojmy psychosociálna rehabilitácia u ľudí s duševnými poruchami a psychiatrická
rehabilitácia používam ako ekvivalentné.

Kľúčové slová: duševné poruchy, psychosociálna rehabilitácia, psychiatrická rehabilitácia,
psychosociálne programy, sociálna práca, komunitná starostlivosť o ľudí s duševnou
poruchou