view full pdf

Abstrakt dizertačnej práce:

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu. Preložená práca prináša poznatky a výskumné zistenia o účinkoch dlhodobého výcviku v psychoterapii na kvality budúceho psychoterapeuta nielen v pozícii odborníka, ale aj ako človeka…

MÜLLEROVÁ, Zuzana: Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov. [Dizertačná práca] / Zuzana Müllerová. – Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra psychológie. – Školiteľka: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor. – Bratislava: FiF UK, 2005. 267 s.

Reklamy