full pdf

Úvod

Podobne ako sú chemické deje postavené na fyzikálnych princípoch, tak sú psychické deje založené na neurofyziologických procesoch. Ak budeme schopní popísať ľudské správanie na úrovni aktivity neurónov a ich sietí, dostaneme omnoho presnejší obraz dynamiky ľudskej psychiky ako je ten, ktorý máme dnes. Takýto popis si však vyžaduje množstvo informácií, z ktorých ešte zďaleka všetky nepoznáme. Kniha, ktorú držíte v ruke, ponúka prehľad toho najzákladnejšieho, čo sa v tejto oblasti zatiaľ vyskúmalo.

Vychádzame zo základnej premisy, že celá psychika má základ v mozgu a jeho interakcii s okolím. Text je písaný trocha ako príručka popisujúca činnosť zložitého, ešte celkom nepochopeného systému. Je určený najmä študentom psychológie a odborov zaoberajúcich sa ľudským mozgom, no zároveň každému, kto má základné vedomosti o mozgu a psychológii a chcel by sa dozvedieť viac.

Neuropsychológia skúma vzťah medzi mozgom a správaním. Poznávanie ľudského správania a prežívania je doménou psychológie. Mozog je predmetom záujmu mnohých, vzájomne sa prelínajúcich odborov ako sú napríklad neurofyziológia, neuroanatómia, neurológia, neurolingvistika či výpočtová neuroveda. Najvšeobecnejšie sa v poslednom čase používa pojem neuroveda. Táto oblasť ľudského poznávania sa veľmi rýchlo rozvíja. Informácie, ktoré tu podávame, odrážajú stav momentálneho skúmania. Mnohé z nich sú ešte len hypotézami.
Väčšina odborov psychológie zbiera svoje poznatky na základe vonkajších prejavov správania a prežívania. Informácie v tejto publikácii sú návodom na to, ako sa pozerať na kognície, emócie, či osobnosť z pohľadu aktivity, ktorá prebieha v mozgu.

Text je rozdelený na tri časti. V prvých troch kapitolách podávame informácie o celkovom fungovaní mozgu, jeho základných prvkoch a výskumných metódach, ktoré sa v tejto oblasti vedy používajú. V kapitolách 4 až 10 postupne mapujeme oblasti mozgovej kôry – zmyslové, motorické a asociačné oblasti. Kapitoly 11 a 12 sú prechodom medzi druhou a treťou časťou. Emócie a motivácia sa viažu na konkrétne kôrové oblasti, no zároveň sú už procesmi, do ktorých sa zapájajú i ďalšie oblasti mozgu. V kapitolách 13 až 19 hovoríme o zložitejších kognitívnych procesoch, ktoré nemožno lokalizovať výlučne do niektorej časti mozgu.
V súčasnosti sa neuropsychologicke

Reklamy