EMPATIA
Bulletin

Archív od roku 2000
Archív od roku 1998

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Odbor sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb.
Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR v Bratislave.

Slúži na komunikáciu a informovanie o formách práce, úspechoch i ťažkostiach na ceste pomoci človeku v náročných životných situáciách

NIELEN PRE ODBORNÍKOV