článok je zo stránky socioterapia.sk

O daseinanalýze a kde sa stretáva daseinanalýza s PCA I. Základné východiská.


Abstrakt:
Článok predstavuje základné východiská daseinanalytického prístupu, ich pohľad na psychoterapiu, teóriu zdravia a choroby. Popisuje miesta, kde sa PCA prístup stretáva s daseinanalytickým. Rovnako sa zamýšľa nad užitočnosťou filozofie pri formulovaní teoretických východísk psychologických a psychoterapeutických prístupov.

Psychológia je mladá veda a ešte stále nedisponuje jednotnou teóriou s vysokou výpovednou hodnotou, ktorá by nachádzala uplatnenie aj v psychoterapii. Rôznorodo a nekonzistentne pôsobí množstvo čiastkových teórií a izolovaných konštruktov, vysvetľujúcich čiastkové fenomény psychického života. V súčasnosti existuje viac ako 400 rôznych spôsobov práce s človekom s cieľom psychoterapeutickej zmeny. Aj napriek rôznosti je každý z týchto prístupov postavený na princípoch a myšlienkach jednej z troch hlavných psychologických škôl.

Moje presvedčenie je, že jednotiaca teória je možná aj napriek tomu, že prežívanie a správanie je u jednotlivých ľudí veľmi rôznorodé a zatiaľ sa rôznorodo a nekonzistentne javia aj rozličné psychologické teórie. Domnievam sa, že absencia jednotiacej teórie potvrdzuje, že fundamentálne princípy, ktoré by reflektovali fungovanie človeka, ešte neboli dostatočne presne a obsažne pomenované. Podobne ako v teórii konfliktov. Akoby sme stále zotrvávali vo fáze popisu rôznych pozícií, ale stále chýba pomenovanie spoločného záujmu, kde sa stretávame. Rovnako vidím súčasné psychologické teórie – vytŕčajúce vrcholky veľmi členitého ľadovca, ktorý sa ešte nerozpoznaný nachádza pod hladinou.

V tomto článku by som rada obrátila vašu pozornosť na daseinanalytický prístup a hľadala miesta, kde sa daseinanalýza dokáže stretnúť s PCA. A zároveň by som rada prispela do diskusie k systemickým snahám a hľadaniu „nešpecifických premenných“ nielen v psychoterapii, ale aj v rámci širšej teórie. Zmysluplnou cestou je vracať sa k filozofii a uvažovaniu o základoch, na ktorých psychológia a vôbec veda stojí.

Miesto stretnutia filozofie a psychológie

Nie je bežné, že psychológovia a psychoterapeuti, rovnako ako vedeckí pracovníci iných odborov, zachádzajú za hranice (alebo skôr k základom) svojho vedného odboru, aby podrobili kritickému pohľadu relevantnosť vlastnej teórie poznania a metodológie.

Tu vidím užitočnosť filozofie ako miesta, odkiaľ je možné kriticky prehodnocovať teóriu poznania a metodológiu psychológie a psychoterapie. Rovnako pre mňa zostáva filozofia bohatým a relevantným zdrojom poznania o človeku. Nie vždy si uvedomujeme, že pojmy, ktoré psychológia a psychoterapia bežne využíva, pochádzajú práve z filozofie. Emócie, pudy, potreby, vedomie, nevedomie, vytesnenie, autentickosť, sebarealizácia, dokonca aj názov „psychológia“ nie sú „naším“ produktom.

Pre tému tohto článku som si vybrala práve daseinanalýzu, ktorá sa najjasnejšie vymedzuje vo svojich filozofických východiskách. Napriek tomu, že moje korene sú zapustené v prístupe PCA, je pre mňa daseinanalýza veľkou inšpiráciou. Pre mňa zrozumiteľnejšie a plnšie pomenováva moju osobnú skúsenosť spoznávania seba a iných.

Rada by som sa zamerala predovšetkým na metódu poznania, ktorú ponúka fenomenológia a Heideggerove kľúčové koncepty fundamentálnej ontológie, t.j. jeho porozumenie ľudskej existencii a niektorým miestam daseinanalýzy, kde vidím priestor na spoločné stretnutie s PCA.

Daseinanalýza bola svojho času, nakoniec ako mnoho iných psychologických prístupov, reakciou na klasickú psychoanalýzu, ktorá sa ukazovala ako zlyhávajúca pri liečbe niektorých psychiatrických pacientov. Jej počiatky sú vo Švajčiarsku v 40. a 50. rokoch minulého storočia, kedy svoje hlavné diela publikovali Ludwig Binswanger a Medard Boss. Jej myšlienky neskôr inšpirovali existenciálnu psychológiu v USA (Rollo May)…

pokračovanie tu

Reklamy