Psychická Odolnosť a Psychológia Zdravia, Zborník 2007 view full pdf

Obsah
PRÍHOVOR EDITORA

SVET JE OHROMNÉ MIESTO

TRI PSYCHOLOGICKÉ VSTUPY DO PROBLEMATIKY ZDRAVIA

SVEDOMIE AKO SALUTOPROTEKTOR DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

VZTAH MEZI HARDINESS A RŮZNÝMI ZDROJI ODOLNOSTI

STRES, JEHO ZVLÁDANÍ, PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY A IMUNITNÍ FAKTORY

PSYCHICKÁ ODOLNOSŤ VO VYBRANÝCH VZORKÁCH POPULÁCIE SLOVENSKA

RACIONÁLNE A IRACIONÁLNE KOGNÍCIE V KONTEXTE STRESU, PSYCHICKEJ ODOLNOSTI A ZDRAVIA

SALUTOGENÉZA – RECENZIA

SALUTOGENETICKÁ KONCEPCIA ZDRAVIA V KOMPLEXNEJ STAROSTLIVOSTI O ČLOVEKA

ZMYSEL PRE INTEGRITU: VÝSADA BOHATÝCH ALEBO MILOVANÝCH?

KOINCIDENCE RIZIKOVÝCH A PROTEKTIVNÍCH FAKTORŮ A ÚROVEŇ PREDIKCE

PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA – ROK 1

KONFERENCIA
„Citizens and Resilience the Balance between awareness and fear“

KRÍZOVÁ INTERVENCIA A PSYCHOSOCIÁLNA PODPORA AKO SÚČASŤ NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRI UDALOSTIACH S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB – skúsenosti z Novák

OSOBNOSŤ TYPU D U PEDAGÓGOV

ODRAZ NIEKTORÝCH ZDRAVOTNÝCH DYSFUNKCIÍ VO VÝVINE OSOBNOSTI U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU

ZODPOVEDNOSŤ DOSPIEVAJÚCICH ZA SVOJE ZDRAVIE V PREVENCII KARDIOVASKULÁRNYCH CHORÔB

PSYCHICKÉ ZDRAVIE A JEHO VÝZNAM U TEHOTNÝCH ŽIEN

VYBRANÉ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY DIAGNÓZY „SYNDRÓM DRÁŽDIVÉHO ČREVA“ (COLON IRRITABILE)

BIOPSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY BEZDOMOVCOV

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A TÉMA ZDRAVÍ JAKO ASPEKT KVALITY ŽIVOTA UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ

COMPLIANCE – ANALÝZA PRIENIKU OPTIKY PACIENTA A OPTIKY LEKÁRA