Psychosociálna rehabilitácia u ľudí s duševnými poruchami a možnosti sociálnej práce view full pdf

Práca prináša analýzu psychosociálnej rehabilitácie u ľudí s duševnými poruchami (tiež
označovaná ako psychiatrická rehabilitácia) a možností uplatnenia sociálneho pracovníka pri
realizácii rehabilitácie (v podmienkach komunitnej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou
na Slovensku). Psychiatrická rehabilitácia je samostatnou metódou liečby, prevencie a
zvyšovania kvality života popri farmakoterapii a psychoterapii. Zameriava sa na ľudí so
závažnou a pretrvávajúcou duševnou poruchou, u ktorých môže dochádzať k vzniku
postihnutia, hendikepu, sociálnemu vylúčeniu, závislosti od profesionálnej podpory a zníženiu
kvality života. Cieľom psychiatrickej rehabilitácie je redukcia alebo odstránenie týchto
negatívnych následkov. Sociálny pracovník sa môže podieľať, aj sám zabezpečovať rôzne
rehabilitačné aktivity. Na realizáciu niektorých rehabilitačných programov potrebuje
predchádzajúci psychoterapeutický, alebo iný výcvik. Rehabilitácia sa často realizuje v
prostredí komunitnej starostlivosti. Oblasť komunitnej starostlivosti o ľudí s duševnými
poruchami sa na Slovensku pomaly rozvíja a zabezpečujú ju predovšetkým mimovládne
organizácie. Niektoré formy sa zatiaľ využívajú len málo (chránené bývanie, chránené
zamestnávanie a case management). Veľmi dôležitým strategicko-koncepčným dokumentom
v súvislosti s komunitnou starostlivosťou o ľudí s duševnými poruchami na Slovensku je
Národný program duševného zdravia.

Pozn.: Pojmy psychosociálna rehabilitácia u ľudí s duševnými poruchami a psychiatrická
rehabilitácia používam ako ekvivalentné.

Kľúčové slová: duševné poruchy, psychosociálna rehabilitácia, psychiatrická rehabilitácia,
psychosociálne programy, sociálna práca, komunitná starostlivosť o ľudí s duševnou
poruchou